Istražite naša softverska rješenja za IT rukovođenje i IT rizike

Naše rešenje se usklađuje sa zahtevima ISO 27001 sistema bezbednosti i uspostavlja sveobuhvatan GRC okvir za upravljanje rizikom, usklađenost i upravljanje. Primenjujemo globalne najbolje prakse prilagođavajući implementaciju kako bi se uklopila u jedinstvene potrebe svake organizacije.

GRC - softverski sistem je potpuno razvijen od strane našeg tima i registrovan kod Agencije za intelektualnu svojinu.

Rješenje se ubrzano prilagođava potrebama korisnika i saradnji u zahtjevnim poslovnim uslovima.

Za kompletnu listu dostupnih funkcionalnosti obratite se direktno našem timu.

 software interface

ILUSTRATIVNI PREGLED OPCIJA SOFTVERSKOG PAKETA

Baza podataka podržava sisteme otvorenog koda i web orijentisan aplikativni interfejs za postojeće sisteme korporativnog upravljanja i kontrole. Sadržaj osnovnog paketa obično uključuje:

 • Softver Evidencije poslovnih procesa
 • Softver Lista odgovornosti (RACI model)
 • Softver za procjenu rizika i Registar rizika

Funkcionalne karakteristike softvera eUK

 • Automatsko preuzimanje postojeće implementacije sistema upravljanja u softver i popunjavanja baze podataka Liste odgovornosti i Registra rizika.
 • Pregled svih aktivnosti
 • Pregled svih procesa po oblastima
 • Pregled svih procedura po procesima
 • Pregled dijagrama toka procedure
 • Izmjene u Listi odgovornosti i Registru rizika
 • Automatska izrada Popisa procesa
 • Automatska kvantifikacija svih rizika u Registru rizika

Funkcionalne karakteristike softvera Lista odgovornosti 

 • Pregled svih aktivnosti po procedurama sa nazivom aktivnosti, opisom aktivnosti, odgovornoj osobi, roku i potrebnim dokumentima
 • Filtriranje po šifri procedure, aktivnosti, opisu aktivnosti, odgovornoj osobi, dokumentima.
 • Primjena RACI modela odgovornosti prema ulogama u ispunjavanju zadataka
 • Štampanje filtriranih podataka ili snimanje u Excel ili drugom formatu.

Funkcionalne karakteristike softvera za procjenu rizika i Registra rizika

 • Pregled svih glavnih rizika po procesima, nazivu rizika, vlasniku rizika, vjerovatnoći rizika, štetnosti rizika, indeksu rizika, metodi otklanjanja rizika, osobi zaduženoj za otklanjanje rizika, datumu mjerenja, istoriji promjena vrednovanja i metoda otklanjanja rizika.
 • Pretraga podataka po svim opcijama.
 • Štampanje filtriranih podataka ili snimanje u Excel ili PDF formatu.
 • Automatizacija vrednovanja pojedinog rizika
 • Arhiviranje akcija odgovora na rizike
 • Ažuriranje Registra prijetnji i Registra ranjivosti
 • Pregled prethodnih procjena i akcija iz Registra rizika